Postanowienia ogólne

Administrator danych i oświadczenie

Administratorem Twoich danych osobowych jest Aureus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Węgierskiej Górce (34-350), ul. Kościuszki 10C. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: „RODO”).

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych oświadczamy, że opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Cel i podstawa wykorzystania danych osobowych naszych Klientów zgodnie z art.6 RODO

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. w celach realizacji zawartej umowy czy obrony własnych roszczeń)We wskazanych niżej celach będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy określać, która ofertą możesz być najbardziej zainteresowany. Masz prawo do sprzeciwu wobec automatycznego profilowania.

Które dane są potrzebne

Do realizacji umowy wymagamy podania przez Klienta danych na stronie składania zamówienia. Podstawą prawną jest tu realizacja zawieranej Umowy Sprzedaży. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na realizację umowy, ale jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy np. mogli zadzwonić pod nr kontaktowy czy przekazać go przewoźnikowi. Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania skutkuje brakiem możliwości wywiązania się z Umowy Sprzedaży i jej unieważnienie.

Skarga

Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt z Administratorem Danych

Pocztowo Aureus Polska Sp. z o.o., Węgierska Górka (34-350), ul. Kościuszki 10C lub elektronicznie sklep@arbami.pl

Pozyskiwanie i  przekazywanie danych, prawa Klienta

Komu przekazujemy Państwa dane:

 1. Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu czynności, za które odpowiadamy;
 2. Obsługującym nasze systemy teleinformatyczne
 3. Podwykonawcom wspierającym nas np. przy wykonywaniu usług telekomunikacyjnych
 4. Podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą siec teleinformatyczną
 5. Podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
 6. Innym administratorom
 7. Podmiotom prowadzącym działalność transportową (np. kurierom)
 8. Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. PayU)
 9. Podmiotom nabywającym wierzytelność w przypadku braku zapłaty przez Państwa (windykacja)
 10. Podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorem danych.

Jak pozyskujemy dane

 1. z dobrowolnie uzupełnianego przez Ciebie formularza podczas procesu składania zamówienia
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies”

Dane przekazywane dobrowolnie w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, w celu realizacji zawartej umowy czy w celach marketingowych. Każdy formularz posiada informację i opcję umożliwienia przetwarzania danych w celach wskazanych w informacji.

Dane z innych źródeł

 1. Przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy przez czas jej trwania będziemy wykorzystywać informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców CEIGD oraz z bazy GUS (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).
 2. W trakcie trwania umowy możemy uzyskiwać dane z rejestrów publicznych oraz podmiotów prywatnych zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celach np. marketingowych.
 3. Jeżeli zapłacisz za pośrednictwem np. banku, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta i w jakiej instytucji dokonałeś zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia poprawności zapłaty, ewentualnego zwrotu, w celu ustalenia dochodzenia i obrony roszczeń (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).
 • Polityka administratora nie przewiduje przekazywania Państwa danych Europejski Obszar Gospodarczy
 • Przysługujące Państwu uprawnienia:

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 • sprostowanie (poprawienie) danych,
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nie usuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO)
 • z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek na adres email: sklep@arbami.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Aureus Polska Sp. z o.o., Węgierska Górka (34-350), ul. Kościuszki 10C

W celu weryfikacji uprawnień do złożenia wniosku i żądań możemy prosić o przejście procesu weryfikacyjnego, który umożliwi nam ustalenie tożsamości.
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, w szczególności RODO.

Prawo sprzeciwu.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej możesz w każdym momencie skorzystać z prawa sprzeciwu. Sprzeciw polega na złożeniu deklaracji sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w niniejszej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Twoich danych w tym celu.W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy:

 • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które wobec prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności;
 • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • Wyrażanie zgody

Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Twoich danych. Taka zgoda może umożliwiać np. wykorzystywanie danych w celach marketingowych. Udzieloną nam zgodę możesz w każdej chwili wycofać.

Informacje pozostałe

Sposób chronienia danych osobowych

Administrator oświadcza, że wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemów IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.Do elementów systemu ochrony danych osobowych należą między innymi:

 1. Administrator wdrożył odpowiednie procedury i zalecenia, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych, zgodne z wymogami RODO;
 2. Dostęp do Twoich danych mają tylko Ci pracownicy, którzy muszą;
 3. System IT sklepu arbami.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych;
 4. Administrator kontroluje i analizuje ryzyko zagrożenia danych oraz skuteczne środki zgodności

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

Proces rejestracyjny

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w naszym sklepie, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zamówieniu  ponownie wypełniać całego formularza zamówienia. Dodatkowo otrzymujesz dostęp do programu lojalnościowego pozwala Ci uzyskiwać rabaty za wcześniej dokonane zakupy. Jako zarejestrowany klient po zalogowaniu masz możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać niektóre dane.Przy rejestracji prosimy o:

 1. e-mail – niezbędny do logowania do  i komunikacji związanej z korzystaniem z konta

Kolejno po utworzeniu konta, prosimy o uzupełnienie w zakładce Moje Konto następujących danych:

 1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
 3. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez Administratora i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób, chyba, że jasno wyraziłeś na to zgodę.Przy składaniu zamówienia prosimy o:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wskaże w uwagach żądanie wystawienia dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 2. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez  i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

 • imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:
  ”Apaczka” R2G Polska Sp. z o.o.
  ul. J.J. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa
  NIP: 7010194877, REGON: 141963798
 • imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorem danych:
  Lincost Biuro Usług Specjalistycznych
  ul. Tytusa Chałubińskiego 4, 85-794 Bydgoszcz
  NIP: 5542386872, REGON: 340431930
 • imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy oraz dane Klienta przekazywane są do systemu wspomagającego sprzedaż w tym realizację zamówień:
  Sever – Sewer Skrzypiński,
  ul. Bonczyka 4/3, 51-138 Wrocław,
  NIP: 8951916211, Regon: 022074760

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Administratora.

Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować wysyłając nam żądanie na maila lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na arbami.pl

 1. Serwerowi arbami.pl (smarthost.pl – hostingodawca)
  System informatyczny, z którego korzysta  automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na  i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji  w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te  stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 2. Sklep arbami.pl (cookies)
  Sklep arbami.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia  rozpoznania Ciebie i dostosowania  do Twoich potrzeb. Sklep arbami.pl wykorzystuje cookies do:
 • zapamiętania zalogowania;
 • zapamiętania zawartości Twojego koszyka;
 • zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania ;
 • tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania arbami.pl.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Może to spowodować nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu.Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w  chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka.

Google Analytics oraz Jetpack (cookies)

Oba podmioty wykorzystują technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia analizowania przez sklep źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Podmioty gromadzą na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzystają z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów sklepu arbami.pl

Starannie dobieramy swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie linków do innych stron internetowych. Jednak nie odpowiadamy za standard i polityki firm zewnętrznych. Dlatego zalecamy samodzielną weryfikację i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym,  dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

Zmiana polityki bezpieczeństwa sklepu arbami.pl

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Sklepu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.O takiej zmianie  powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

Nasz kontakt z Tobą

Sklep arbami.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu +48 512 263 168 lub e-mail sklep@arbami.pl